Stäng

Sundsvall

Markbeläggningsplan för Sundsvall. Adress Sjögatan, Strandgatan och Nybrogatan, Sundsvall (pilotprojekt).
Byggnadsår 2002. Landskapsarkitekt White Arkitekter AB , Uppsala, genom Mattias Nordström, ansvarig landskapsarkitekt och Lars-Magnus Ejdeholm, handläggande landskapsarkitekt. Beställare Sundsvalls kommun genom Mats Westling, Sbk, projektansvarig, Sören Westberg, Sbk, kvalitetsansvarig, Anita Edlund, Sbk, utformningsansvarig, Anders Stjärnberg, Adcl, projektledare. Markentreprenör NCC. Adress Storgatan Landskapsarkitekt White Arkitekter AB, Stockholm genom Anders E. Johansson.

Plattor i längsgående rader utan förband, med en rad smågatsten emellan. Gångfartsbana med ett körbart mittparti. Körbanans yta ligger i samma nivå som gångbanan.

 

GATANS MANUAL 

Efter en omfattande brand 1888, byggdes en ny innerstad upp i Sundsvall. Det blev en stenstad i en strikt rutnätsplan med esplanader, brandgator och mindre tvärgator. Inom stenstaden ryms idag 51 kvarter med bostäder, butiker och verksamheter. För att stärka stenstadens karaktär som modern livsmiljö fick White arkitekter under början av år 2000 i uppdrag att forma en estetisk manual för gatornas markbeläggning.

Genom markbeläggningsplanen vill man skapa ett väl strukturerat ”golv” med en enhetlig yta för hela stenstaden.

”Vi utgick från smågatsten av granit och markbetongplattor och har laborerat med olika mönster för att skapa variation,” berättar Lars-Magnus Ejdeholm vid White arkitekter.

Markbeläggningsplanen innehåller en enkel byggsats med smågatsten och plattor av markbetong med 350-modul och grå, blästrad yta. Markbetongplattan är ett medvetet val. Genom sin grå, urtvättade yta knyter den väl an till smågatstenens granit. 350-modulsformatet är också en fördel eftersom det är ett standardformat som kommer att finnas i produktion under en lång tid. En tredje fördel är att markbetongplattan är betydligt billigare än exempelvis hällar av granit.

Landskapsarkitekterna har skapat en grammatik för alla situationer i staden. Den omfattar också lösningar för bättre tillgänglighet för alla. I gångfartsgator – gata med blandad trafik med låg hastighet och stor hänsyn till gångtrafikanter – tar man bort kantstenen och höjer körbanans yta till samma nivå som trottoaren. På så kallade 30/30-gator utförs gatukorsningar med ramper mellan trottoar och gata.

Gångfartsgator får ett körbart mittparti med en bågformad beläggning av smågatsten av granit. Trottoarerna beläggs med ränder av plattor av markbetong, varvade med smågatsten. Gågator omfattas av samma mönster, utom när det gäller gatans mittparti. Där är smågatstenen lagd i raka linjer med förband och den genomgående fogen tvärs gångriktningen. Mönstren på trottoarer är antingen längsgående eller tvärgående. Även där råder en enkel grammatik: längsgående ränder på breda gator och tvärgående mönster på de smala. Taktila markbetongplattor markerar övergångar, stopp och hållplatser för funktionshindrade. Vita gatstenar markerar plats för parkering.

”Projektet är ett nära samarbete med olika intressegrupper och Sundsvalls kommun,” berättar Lars-Magnus Ejdeholm.

Med planens intentioner har man under 2002 rustat upp delar av tre gator i ett pilotprojekt. Detta ska fungera som ett prov i full skala för att se hur beläggningen fungerar vid olika årstider. Under tiden bjuds kommunens invånare in för att tycka till om förslaget. Omvandlingen av gatorna inom hela området kommer att ske i etapper och under en längre period.

Som ett led i ambitionen att fullfölja arbetet med markbeläggningsplanen har White Arkitekter även tagit fram ett förslag till upprustning av Storgatan i centrala Sundsvall.

Utformningen av Storgatan föreslås följa det övergripande programmet, men får en särprägel genom större markbetongplattor – 700 x 700 mm – vilket ger ett mer storskaligt och tydligt mönster av stråkkaraktär. Som komplement och markering för möbleringszoner, anslutningar till fasader och anpassning till olika nivåer föreslås smågatsten. Eftersom tillgängligheten är speciellt viktig föreslås även en höjning av marknivån för att eliminera nivåskillnader mellan exempelvis gata och butiker. 

Materialen är lågmälda, vackra och hållbara. Betongplattorna står för linjeföring längs gata och kvarter. Här ses smågatsten och markbetongplattor på Sjögatan (längsgående mönster).

 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK