Stäng

Linköping

Entréplats vid Universitetssjukhuset i Linköping. Adress Universitetssjukhusets norra entré från Lasarettsgatan/Norra esplanaden, Linköping. Byggnadsår 2000–2001. Landskapsarkitekt White Arkitekter AB, Göteborg, genom Lena Osvalds. Beställare Landstingsfastigheter i Östergötland. Markentreprenör Peab Sverige AB, Linköping. Konstnär Wirbela Ateljé, Järna, genom Nigel Wells.

Gatsten och betongplattor på Lilla Torget. Friser av stora betongplattor delar upp gångstråket. Piazza med betongplattor framför administrationsbyggnadens entré.

 

STIL OCH STRUKTUR

Att väva samman ett stycke stadsmiljö och samtidigt göra de olika delarna tydliga. Det var uppdraget för White arkitekter och Lena Osvalds när Linköpings universitetssjukhus skulle öppnas mot staden. I projektet ingick också en entrégata, en genomgående esplanad för bussar, fotgängare och cyklister samt ett entré- ochngöringstorg. Lösningen blev ett storskaligt mönster av betongplattor och gatsten av granit. Det blev lugnt, vackert och välstrukturerat.

För sin insats belönades Lena Osvalds med Betongvaruindustrins Utemiljöpris 2001. ”Genom renodlad och sammanhållande utformning har man lyckats knyta ihop komplexa ytor till en plats med tydlig identitet. God avvägning mellan markbetong och natursten har skapat en platsed stil och struktur, stadsmässig och välkomnande utan institutionell prägel,” konstaterade juryn.

Lena Osvalds koncentrerade sig på två målsättningar. Dels gällde det att komma tillrätta med det lutande planet. Inom området rådde stora nivåskillnader. Dels gällde det att hitta ett storskaligt mönster som kunde binda samman de olika delarna. ”Många människor är i rörelse inom området. Det är viktigt att det är lätt att hitta dit man ska,” säger Lena Osvalds. Mönstret blev en diskret men varierad beläggning av markbetong i olika grå nyanser och med plattor i olika storlekar, och smågatsten av granit. På Lilla Torget dominerar naturstenen, diskret dekorerad med en bård av markbetong. Gatstenen bildar också underlag på platsen framför norra sjukhusentrén som markering av ytan och som anvisning för ett område där framkörning av bilar är tillåten. Nivåskillnaden närmast huset utnyttjas till en vattentrappa. Även där kantas gatans rum med ljusa bårder av betong. Platsen framför sjukhusets administrationsbyggnad är en slät piazza av ljusgrå betongplattor. En stram allé av högstammade belysningsstolpar markerar platsens värdighet.

Mellanrum i form av mötesplatser, knutpunkter och sittplatser fick en omsorgsfull behandling med nya träd, planteringar och stilfulla armaturer. Bussgatan omgavs av träd med avvikande bladfärg. Hela området berikades med lågväxande lövträd i olika grupperingar. En lugn miljö får inte vara tråkig eller upplevas som enahanda. Lena Osvalds framhåller vikten av kontraster. ”Den mindre gatstenen kan med fördel kombineras med större format,” säger hon. ”Då får man ett berikande växelspel som kan användas i många olika kombinationer.”

De olika trafikslagen markerades särskilt. Busshållplatsen fick platsgjuten betong och cykelstråket asfalterades. För synskadade placerades taktila betongplattor i stråken mellan sjukhusentrén och busshållplatsen samt vid övergångsställen. Parkeringsplatser och torg markerades med natursten. Gångtrafikanter fick lättframkomlig, slät sten av prefabricerad markbetong. ”Betongen är fin som kontrast. Det hade blivit för tungt med gatsten överallt”, konstaterar Lena Osvalds.

Projektet har pågått under flera år. De första diskussionerna startades inom sjukhusets planeringsavdelning i slutet av 1990-talet där grundidén om den yttre miljön tog form. Efter det följde idéprojekt och programfas och därefter tog detaljprojekteringen vid. Lena Osvalds har fått följa projektet från början till slut. Som handläggande landskapsarkitekt har hon därmed kunnat lösa problem som uppstått under arbetets gång, som exempelvis anpassning av olika anläggningar efter de befintliga systemen för ledningar och kulvertar. Några av de många detaljer som är viktiga för att uppnå en god helhet.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK