Stäng

Böcker om markstensbeläggning

Här hittar du ett urval av våra skrifter.

Beläggning med plattor och marksten av betong

Markbetongprodukter används i hela världen som beläggning för allt från den lilla trädgården till den stora, hårt belastade industrihamnen. Rätt utförda ger de goda tekniska egenskaper med låga drift- och underhållskostnader över lång tid. De möjliggör funktionell design med färgade betongstenar för styrning av cyklister, fotgängare och biltrafik. Taktila betongstenar ger information för synskadade. Bullernivån från trafik kan sänkas genom att anpassa betongstenen, läggningsmönster och övergångskonstruktioner.

Sedan 2002 är denna skrift ett standardverk för markbetongbeläggningar och är även relevant för natursten och marktegel. Nya utgåvan återspeglar förändringar i branschen senaste decenniet. Nytt är dimensioneringsanvisningar för bundna bärlager och tydligare uppdelning av trafikklasser för plattor och marksten. Handboken uppdateras parallellt med AMA Anläggning och har bred förankring i branschen. Handboken har tagits fram i samarbete med Sveriges Kommuner och Regioner (f.d. SKL).


Öppna Ladda ner

Fördröjning av dagvatten med dränerande markstensbeläggningar

Den pågående urbaniseringen i Sverige har medfört att mängden hårdgjorda ytor ökat snabbt. Minskad andel grönytor och ökande andel hårdgjorda ytor förändrar det hydrologiska kretsloppet, minskar grundvattenbildningen i städerna och förändrar livsbetingelserna för växter och djur. Ökande nederbördsintensitet i kombination med underdimensionerade dagvattensystem med låg kapacitet medför att mängden ytvatten ökar. Risken för översvämningar och materiella skador blir då påtaglig. Samtidigt koncentreras föroreningar från mänsklig verksamhet i ytvattnet som ofta då rinner orenad ut i närbelägna vattendrag.


Öppna Ladda ner

Markstensbeläggningar för industriytor

Denna handbok om dimensionering av markstensöverbyggnader för tungt belastade ytor riktar sig i första hand till projektörer inom konsult- och entreprenörbranschen. Delar torde även vara användbara inom kommunal verksamhet. Produktion samt drift- och underhåll behandlas endast i begränsad omfattning.

För ytterligare information om dessa områden hänvisas till andra handböcker i Svensk Markbetongs och Svenska Kommunförbundets serie om markstensbeläggningar.


Öppna Ladda ner

Gata för människor - handbok om trafikplanering i tätort

Prefabricerade markbetongprodukter används i allt större utsträckning för trafiksäkra gatumiljöer både i Sverige och framförallt utomlands. Därför har denna handbok tagits fram som ett stöd för trafikplaneringen i tätorter. Den är koncentrerad kring förnyelse av blandtrafikgator eftersom det är där de största problemen finns. Den förordar en helhetssyn där kravet på trafiksäkerhet inte behöver komma i konflikt med kravet på god miljö.

Denna handbok har utarbetats av Räntfors arkitektur & landskap i samarbete med Svensk Markbetong. Exempel på goda gatumiljöer visas både från Sverige och utlandet.


Öppna Ladda ner

Stadens Golv - Platser, Ulla Hårde - Inspirationsbok

Det här är en inspirationsbok om stadens golv. Det handlar om stadsrummets gator och torg, om ytor som är belagda med marksten och plattor av betong.

Boken vill inspirera och stimulera branschen och framför allt ge unga landskapsarkitekter, projektörer, uppdragsgivare och anläggare goda exempel och konkreta tips.

Detta är bokens första del "Platser" som bygger på studier av 20 platser och samtal med de ansvariga landskapsarkitekterna. Platsbeskrivningarna och intervjuerna har sammanställts och skrivits av författaren Ulla Hårde. Landskapsarkitekt Ann Bergsjö har bidragit med sakkunniga kommentarer. Fotograf Martine Castoriano har porträtterat de olika platserna.

Boken blev utgiven 2008 av Svensk Markbetong med arkitekt Anita Stenler som projektledare.


Öppna Ladda ner

Stadens Golv - Gestaltning, Ann Bergsjö

I Sverige började betonganvändningen på 1870-talet i och med att cementfabriken i Lomma startades. Sedan dess har betongen utvecklats till en av de viktigaste produkterna inom bygg- och anläggningsindustrin. På gator och trottoarer, på torg och innerstadsgårdar, på skolgårdar och i trädgårdar vinner betongen ständigt ny terräng. Betong är ett levande material – stolt och värdigt men också lekfullt – som ger staden nytt liv.

Detta är boken Stadens Golvs andra del, "Gestaltning med markbetong. Den handlar om materialets egenskaper och olika användningar och hur det upplevs i stadsrummet, med illustrativa exempel. Den vänder sig särskilt till projektörer i den gestaltande rollen. Denna del är skriven av landskapsarkitekt Ann Bergsjö, som också bidragit med fotografierna.


Öppna Ladda ner

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK