Stäng

Exempel: 1

Tillfartsväg färjeterminal, Skåne

Förutsättningar
Trafiklast: Huvudsakligen lastbil (25 ton) samt släp (30 ton), ca 30 per dag (7-tons enkel samt 18-tons boggieaxel på lastbil samt 2 st 15-tons boggieaxlar på släp).

Trafikmönster: Transportväg (separerade filer för lastbils- och personbilstrafik), hög spårbundenhet.

Konstruktionstyp: Obunden överbyggnad (typfall A).

Terrass: Lermorän.

Antal dagar med trafik per år: 340.

Klimatzon 1.

Beräkningsgång
1. Teknisk livslängd 20 år (n = 20).

2. Transportväg (D = 1.0), hög spårbundenhet (C = 1.0).

3. Ytan trafikeras enbart av lastbilar där max axellast för enstaka axlar (alltså ej boggieaxel) uppgår till 10 ton, dvs. dimensionerande axellast = 10 ton.

4. Enbart 10-tonsaxlar ger L10 = 1, L30 = 0 och L90 = 0.

5. Uppgift om andelen fullastade fordon per fordonstyp saknas, vi antar att A = 0.5.

6. Detaljerad uppgift om antalet tunga axlar per fordonstyp saknas. Med utgångspunkt av vanligt förekommande bruttovikter (ca 25 ton för lastbil och 30 ton för släp) samt antagande om ca 18 ton boggieaxel på lastbil samt 2 st 15 tons boggieaxlar på släp ger fyrpotensregeln att B10 = 2.9.

7. Beräkna årsdygnstrafik per körfält (ÅDTk)
ÅDTk = L10 × N10 × A10 × B10 + L30 × N30 × A30 × B30 + L90 × N90 × A90 × B90
= 1 × 30 × 0.5 × 2.9 = 43.5 dimensionerande axlar per dygn.

8. Antal dagar med trafik per år m = 340.

9. Bestäm dimensionerande trafikbelastning Nind(10)
Z = (m / 365) × C × D = (340 / 365) × 1.0 × 1.0 = 0.93
Nekv = ÅDTk × 365 × n = 43.5 × 365 × 20 = 317 550
Nind(10) = Nekv × Z = 317 550 × 0.93 = 295 800 ~ 300 000 Dimensionerande trafikbelastning uppgår till ca 300 000 st. 10-tonsaxlar.

10. Enligt Tabell 13 motsvarar lermorän materialtyp 4.

11. Val av överbyggnadstyp enligt typfall A (obunden överbyggnad).

12. Tabell 2 ger förstärkningslagertjocklek = 70 mm (100 marksten, 30 mm sättsand, obundet bärlager = 150 mm).

13. Ytan används inte som containeruppställning, kontroll för detta behövs ej.

14. Kontroll av minsta överbyggnadstjocklek med avseende på tjällyftning enligt Appendix F. Tjällyftning ger att justering ej behövs.

15. Om beräknad tjocklek på förstärkningslagret, som i detta exempel, blir mindre än 200 mm, utgår detta och ersätts med bärlagermaterial så att rätt totaltjocklek uppnås, dvs. bärlagertjocklek blir 150 + 70 = 220 mm.

Slutlig överbyggnad blir:     
Marksten 100 mm
Sättsand 30 mm
Bärlager 220 mm 

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2024 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK