Stäng

Buller

I regeringens proposition 1994 beslutades om en samlad »Handlingsplan mot buller« som behandlar samhällets bullerstörningar. För vägtrafiken fick Vägverket, tillsammans med Kommunförbundet m.fl., i uppdrag att utarbeta program och förslag för att minska bullerstörningarna från vägtrafiken. I regeringens proposition »Infrastruktur för framtida transporter« 1996, anges riktvärden för trafikbuller. Utomhus anges riktvärdena 55 dBA vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad och 65 dBA för trafikbuller i befintliga utemiljöer.

Buller ingår också indirekt i reformområdet »Säkrare Trafikmiljö« i det Nationella trafiksäkerhetsprogrammet, eftersom insatser som medför lågt buller också bidrar till att åstadkomma en tryggare och lugnare miljö för människor som vistas i trafikrummet. En sänkt bullernivå från bilar i »mjuktrafikrummet« (30/30-gata eller 50/30-gata) bidrar också till att förbättra boendemiljön för dem som har fönster ut mot gatan.

Markstensbeläggning av körbanor i tätorter ger i sig möjligheter att åstadkomma en trivsam och varierad gatumiljö. Rätt utformad ger den inte heller högre ljudnivåer utomhus,samtidigt som skillnader i ljudnivå inne i bilen mellan olika beläggningar kan utnyttjas till en mer uppmärksam körning.

Med marksten kan olika texturer medvetet väljas. Genom att arbeta med stenstorlek, format, läggningsmönster samt körriktning kan markstensbeläggningar ge lägre ljudnivåer än asfalt.

Ljudnivåerna utomhus minskar ju mindre avståndet mellan makrotexturens »toppar« är. För en dubbsliten beläggning beror därför ljudnivån både för en asfaltyta och markstenyta av avståndet mellan de största stenarna. Generellt har därför en beläggning med liten stenstorlek lägre ljudnivåer än en med stor stenstorlek. Ballastmaterial i betongmarksten har normalt en storlek som är mindre än 8 mm, d.v.s. mindre än normal asfalt.

Vid 30-gator
I mjuktrafikrummet med den låga körhastigheten 20 – 30 km/h får man en 5 – 8 dBA lägre ljudnivå än vid en gata med påbjuden maximal körhastighet av 50 km/h. Detta innebär upplevelsemässigt en mycket kraftig förbättring av bullerförhållandena för såväl boende som trafikanter. Utländska erfarenheter pekar på att körhastigheten på 30-gator med farthinder är jämn och lugn, vilket också medför lågt buller.

Bullret från passerande bilar vid dessa hastigheter orsakas huvudsakligen av bilarnas motorljud. Därför kan det oftast inte uppmätas några större skillnader i ljudnivåer utomhus mellan beläggningar av asfalt eller betongmarksten.

Vid 50-gator
Vid hastigheter över ca 40 km/h dominerar buller från kontakten mellan bildäcket och vägbanan över bilens motorljud. Mätningar visar att en beläggnings ljudnivå då beror av dess textur. Jämförande mätningar mellan asfalt och marksten visar att ljudnivån från dessa normalt är ungefär densamma. Eftersom texturen på markstensytor kan varieras mycket genom val av stenstorlek, stenens format, läggningsmönster samt körriktning, skiljer sig dock resultaten för olika markstensbeläggningar mer från varandra än vad konventionell asfalt gör. Rätt utfört kan alltså markstenbeläggningar ge lägre ljudnivåer än asfalt.

Den provningsmetodik som tillämpas ger god bestämningsnoggrannhet. Däremot är mätresultaten i sig kraftigt beroende av bl.a. fordons- och däckstyp. På 50-gator förekommer dock stor hastighetsspridning. Enstaka bilar når upp till 80 km/h, men framför allt ger motorvarvning och accelerationer upphov till en hög bulleralstring också från bilens motor.

Beläggningens åldring
Ljudnivåerna varierar även med beläggningarnas ålder, såtillvida att ljudnivån normalt ökar med tiden. I de fall ljudnivåerna minskas genom ett öppet hålrum, s.k. dränerande beläggningar, sätts hålrummen snabbt igen och bullerminskningen försvinner. För asfalt i övrigt och marksten, beror en dubbsliten beläggnings ljudnivå åter på yttexturen. Beläggningar med liten stenstorlek får då minst ökning av ljudnivån.

Bilförarens ljudmiljö
Ljudnivån utanför respektive inne i bilen är olika och dessutom ger två olika beläggningar, även om de har samma ljudnivå utomhus, olika vägljud inuti bilen. Mätningarna visar att ljudnivån inuti bilen främst beror på bilens typ, ålder, däck, körhastighet och beläggningsmaterialet. Alla dessa faktorer gör det svårt att ge en tydlig bild av ljudnivån på förarplatsen. Generellt är dock ljudnivån på förarplats ofta högre vid körning på marksten än vid körning på asfalt. Skillnader i ljudnivå och ljudkaraktär vid övergångar mellan olika beläggningsmaterial gör att föraren uppmärksammar en skillnad. Genom att övergå från asfalt till marksten som beläggning i trafikrummet, erhålls en mer uppmärksam körning.

Exempel Ystadsgatan i Malmö
Gator med 50/30 karaktär finns ännu bara på några få platser i landet. Ljudmätningar har därför genomförts på Ystadsgatan i Malmö, en bostadsgata med 3 – 4 våningshus samt enstaka butiker i gatuplanet. Årsmedeldygnstrafiken är 2600 personbilar och 100 lastbilar (huvudsakligen distributionsbilar). Gatan byggdes om för ett antal år sedan, men utformningen uppfyller de flesta kriterierna för 50/30- gatan; ett körfält för bilar i vardera riktningen samt cykelbanor och breda gångbanor. Mätningarna har gjorts vid ett gatuavsnitt med asfaltbeläggning och vid ett knappt 100 m långt avsnitt med beläggning av marksten. Detta för att få fram uppgifter om hur de hastighetsminskande åtgärderna och användningen marksten påverkar ljudnivån i gatuplanet och för de boende i angränsande hus. Sträckan med marksten är förhöjd och så smal att den utgör ett effektivt farthinder. Omräknat till dygnsekvivalent nivå, var ljudnivån för markstenbeläggningen ca 60 dBA, vilket är mycket bra för en relativt starkt trafikerad innerstadsgata. Som nämnts tidigare är regeringens riktvärden för befintliga utemiljöer 65 dBA.

 

 

 

Mätvärdena från Ystadsgatan i tabellen ovan visar att det är liten skillnad mellan bullernivåer från asfalt och marksten vid låga hastigheter. Skillnaderna mellan ljudnivåerna förklaras troligen av olika körhastighet.

 

SAMMANFATTNING AV BULLERASPEKTER

  • Vid 30-gator erhålls utomhus en låg ljudnivå. Ljudnivåerna vid dessa hastigheter domineras av motorljud, varför det generellt är små skillnader mellan marksten och normal asfalt.
  • Vid 50-gator erhålls utomhus en högre ljudnivå, som domineras av ljud från kontakten mellan bildäcket och vägbanan. Detta buller beror på ytans textur. Genom att arbeta med stentyp, format, läggningsmönster och körriktning kan markstenbeläggningen ge lägre ljudnivåer än asfalt.
  • Ljudnivån utomhus ökar normalt när en yta utsätts av dubbdäcksslitage. Denna åldring är generellt större vid större stenstorlekar än vid mindre. Stenstorleken i marksten är alltid mindre än 8 mm, d.v.s. mindre än för normal asfalt.
  • Ljudet inne i bilen är olika vid marksten respektive vid asfalt. Skillnaden gör att bilisten uppmärksammar övergångar mellan olika beläggningsmaterial, vilket leder till en mer uppmärksam körning.

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2022 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK