Stäng

Hur lång är den tekniska livslängden på dränerande vägkonstruktioner med infiltration genom ytan respektive via sidointag?

Det är ingen skillnad på teknisk livslängd för de olika konstruktionstyperna. 

Med teknisk livslängd avses normalt den tid (år) då konstruktionen uppfyller avsedd funktion med normal drift och underhåll. Teknisk livsläng är i ingenjörstermer ett mycket trubbigt mått på ”hållbarhet” då ett strikt och mätbart mått krävs för ”avsedd funktion”. I praktiken är dock ”avsedd funktion” ett mycket diffust mått och kan innehålla en mängd olika parametrar som i varierande grad är svåra att specificera och sätta kravnivå på (t.ex. ojämnheter, sättningar, spårbildning, ytskador, sprickbildningar etc.).

Ett mera praktiskt och ingenjörsmässigt mått på livslängd eller hållbarhet är att använda spårutveckling som funktion av trafiklast (uttryckt i standardaxlar). Här får spårutvecklingen beskriva ”avsedd funktion” och antalet standardaxlar beskriva livslängden. Båda parametrar är relativt enkla att i praktiken utvärdera och följa upp. Antalet standardaxlar kan då vid behov enkelt översättas till en tidsperiod och standardaxlar översättas till aktuellt trafikmönster.

”Normal drift och underhåll” kan i detta sammanhang definieras till åtgärder kopplade till utbredning av spår. Inom ramen för projektet ” Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” har då ”normalt drift och underhåll” definierats till två spårförbättrande åtgärder som utförs vid spårdjup om 21 mm. Detta överensstämmer inte nödvändigtvis med aktuell kommunal praxis, vilket normalt tillåter avsevärt större spårdjup innan underhållsåtgärd igångsätts Denna definition ger dock en konservativ bedömning av konstruktionens funktion. Värt att notera är att maximalt tillåtet spårdjup om 21 mm inte beskriver något slags tillstånd då konstruktionen gått till brott och slutat fungera.

Den faktiska livslängden hos en vägkonstruktion, oberoende av typ, beror alltid av hur väl konstruktionen är projekterad, dimensionerad, byggd och underhållen. För en given trafiklast kräver en dränerande konstruktion något tjockare förstärkningslager jämfört med traditionell konstruktion Vid normal drift och underhåll håller då en dränerande konstruktion like länge som en traditionell konstruktion. Inom ramen för projektet ” Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor” har dränerande konstruktioner (i olika utföranden) testats i full skala med gott resultat i trafikklass 2 (dvs upp till 1 000 000 standardaxlar).

Svensk Markbetong

Mail: erik.simonsen@svenskmarkbetong.se
c/o Cementa AB, Box 47210, 100 74 Stockholm
© Copyright 2020 - Svensk Markbetong

Ett samarbete mellan

STARKA BETONGINDUSTRIER: www.starka.se
S:T ERIKS: www.steriks.se
BENDERS: www.benders.se
CEMENTA: www.cementa.se
Du använder en äldre webbläsare. Vi rekommenderar att använda en nyare för bästa upplevelse.
OK